آزمایشگاه پاتوبیولوژی مفید

نوبت دهی اینترنتی

این بخش موقتا غیر فعال می باشد.

جوابدهی بیماران

مراجعین محترم شما می توانید از طریق کد اشتراک (درج شده بر روی قبض آزمایش) و شماره تلفن همراه خود که به آزمایشگاه داده اید، به صورت اینترنتی جواب آزمایش را به صورت آنلاین دریافت نمایید.

جوابدهی پزشکان

پزشک محترم شما می توانید از طریق شماره نظام پزشکی و رمز اینترنتی خود جواب آزمایشات بیمارانتان را به صورت آنلاین دریافت نمایید